top of page

Page Title

​Förköpsinformation försäkringsdistribution

Tillstånd och tillsyn

Fenix Försäkringsmäklare AB (Bolaget) är en försäkringsförmedlare med tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan.

Bolaget har rätt att distribuera försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser och i samtliga livförsäkringsklasser samt är registrerat hos Bolagsverket.

 

Bolagets tillstånd kan kontrolleras i Bolagsverkets register, se kontaktuppgifter nedan. Vidare står Bolaget under tillsyn av Konsumentverket, se kontaktuppgifter nedan, avseende marknadsföring och reklam.

 

Att anställda försäkringsförmedlare hos Bolaget har rätt att distribuera försäkringar samt vilken typ av försäkringar det gäller kan kontrolleras hos Finansinspektionen.

 

Vägledning

Du som är konsument kan få vägledning av Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av din kommunala konsumentrådgivning.

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot Bolaget rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta Klas Larsson som är klagomålsansvarig på tel 031-10 10 50 eller via brev ställt till Klagomålsansvarig, Fenix Försäkringsmäklare AB, Datavägen 12A, 436 32 Askim.

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Bolaget kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg.

Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna.

 

Klagomålet ska besvaras snarast och om Bolaget inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till Bolaget ska Bolaget kontakta den klagande och förklara orsaken till detta samt informera om när Bolaget kan förväntas lämna ett svar.

 

Om en tvist uppstår mellan dig och Bolaget kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Kund som vill göra anspråk på skadestånd skall underrätta Bolaget inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte görs inom skälig tid faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från distributionstillfället.

 

Insuresec

 

Bolaget är anslutet till Insuresec och lyder därmed under InsureSecs regelverk, vilket bland annat anger att försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen.

Som kund kan du anmäla Bolagets eventuella överträdelser av regelverket till InsureSec via e-post till info@insuresec.se eller på telefonnummer 08 - 410 415 75.

 

Ansvarsförsäkring

 

Bolaget och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund.

 

Försäkringen är tecknad hos Written Insurance, försäkringsgivare Accelerent Insurance Europe SA (adressuppgifter finner du nedan). Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Written Insurance.

 

Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Bolaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 Euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 600 750 Euro.

 

Kvalificerat innehav

 

Bolaget ägs inte till någon del av något försäkringsbolag och Bolaget innehar inte heller någon ägarandel i något försäkringsbolag.

 

Grund för distributionen

 

Bolaget företräder alltid sina kunder, men utför inte någon opartisk och personlig analys*.

 

Bolaget distribuerar istället försäkringar från flera försäkringsföretag utan att göra någon opartisk och personlig analys. I samband med distributionen lämnar Bolaget rådgivning vilket innebär att Bolaget ger kunderna personliga rekommendationer med förklaring till varför en viss produkt bäst svarar mot kundernas krav och behov.

 

Bolaget distribuerar följande typer av livförsäkringsprodukter:

 

Tjänstepension i planer samt individuellt; traditionell samt fondförsäkring. Kapitalförsäkring med sparmoment; traditionell samt fondförsäkring.

Sjukförsäkring

Sjuk-och Olycksfallsförsäkring

Livförsäkring (Dödsfallsförsäkring)

Sjukvårdsförsäkring

Gruppförsäkring

Bolaget distribuerar följande typer av sakförsäkringsprodukter:

 

Företagsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Motorfordonsförsäkring

Transportförsäkring

VD-och Styrelseansvarsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring

Cyberförsäkring

 

Bolaget distribuerar försäkringar från följande försäkringsbolag

 

Folksam Länsförsäkringar

Movestic SEB

Trygg Liv

Skandia

SPP

AIG

AMF pension

DKV Hälsa

Euroaccident

If

Hjerta

Gruppförsäkring

Chubb

CNA

Europeiska ERV

Gjensidige

Trygg Hansa

Moderna Försäkringar

Nordeuropa

Svedea

Zürich

Ålands Ömsesidiga

Bridge Underwriting

Protector Försäkring

Berkley Sweden

Watercircles

Written Insurance

Försäkringsbaserade investeringsprodukter

Bolaget förmedlar försäkringsbaserade investeringsprodukter,  t.ex. fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

 

Vid förmedlingen framgår om Bolaget lämnar råd om försäkringar som Bolaget, helt eller delvis, har utvecklat själv, företag som Bolaget har nära förbindelser med eller andra företag som Bolaget har ett sådant rättsligt eller ekonomiskt förhållande till att det kan påverka rådgivningen, exempelvis s k ”Hjertaplaner” via Hjerta.

 

Bolaget kommer även, i samband med rådgivningen att lämna information om följande:

• Produkter, leverantörer och placeringsstrategier

• Hur urvalet av produkter och leverantörer gjorts, analyserat per typ av produkt

• Vägledning om och varningar avseende risker med placeringarna

• Kostnader och avgifter

• Huruvida Bolaget regelbundet kommer att bedöma lämpligheten avseende de produkter som rekommenderas

 

Intressekonflikter

 

För att Bolagets kunder ska kunna känna sig helt trygga med Bolaget har riktlinjer för undvikande av intressekonflikter upprättats. Syftet med dessa är att en kund inte ska kunna drabbas negativt av en intressekonflikt.

 

Exempel på s.k. potentiella intressekonflikter är:

1. Olika ersättningar från olika bolag.

 

Vår ersättning kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag vilket skulle kunna ge en förmedlare incitament att välja en lösning för kunden som inte är optimal. Inom sakförsäkring varierar ersättning mellan 5 och 10 % x årspremien på motorförsäkring samt mellan 12 och 15 % x årspremien på företagsförsäkring, transportförsäkring mm. Inom livförsäkring arbetar vi avseende nyteckning endast med upphandlade planer via förmedlarorganisationen Hjerta; sk ”Hjertaplaner”, där ersättningen är 5% x inbetald premie samt 0,10-0,20% x förvaltat kapital. Inom gruppförsäkring arbetar vi huvudsakligen med Hjertas upphandlade gruppförsäkring hos If och Euroaccident. Här är ersättningen 14,6% x premien. Ersättningen från andra gruppförsäkringsbolag kan skilja sig från denna. Här är Fenix policy att alltid rekommendera kunden den mest optimala försäkringen utan hänsyn till Fenix ersättning. Kunden informeras vid offert och tecknande om Fenix ersättning.

 

2. Försäkringar utan provision

 

En situation kan uppstå då en försäkring identifieras som är optimal för kunden men vi som förmedlare inte kan erbjuda produkten p g a av att vi inte har något avtal med försäkringsbolaget eller försäkringsbolaget inte betalar någon ersättning till Fenix. Kunden informeras då om att han själv kan teckna produkten genom att kontakta bolaget. Exempel på en sådan situation kan vara då s k märkesförsäkring erbjuds för en viss typ av bil som är betydligt billigare än vad Fenix kan erbjuda eller då kunden önskar försäkra ett fordon eller en verksamhet där Fenix inte kan erbjuda någon försäkringslösning.

 

3. Tävlingar, resor mm

 

Fenix förmedlare deltar aldrig i någon form av ”säljtävlingar” eller liknande där försäkringsbolagen erbjuder vinster eller resor eller annan form av ersättning som inte är provision.

 

4. Upphandlade produkter

 

Via medlemskap i fömedlarorganisationen Hjerta erbjuder Fenix upphandlade försäkringsprodukter. Syftet med dessa upphandlingar är att kunna erbjuda kunderna försäkringslösningar som är villkors- och premiemässigt mer fördelaktiga för kunderna eller som kan tecknas på ett enklare sätt, t ex med en enklare hälsodeklaration eller utan hälsodeklaration eller genom ett enklare administrativt förfarande.  Sådana försäkringar tecknas enbart om dessa bedöms vara bättre för den aktuella kunden än motsvarande individuellt av Fenix upphandlade försäkringslösningar.

 

I dagsläget arbetar Fenix med följande via Hjerta upphandlade försäkringsprodukter:

 

Sakförsäkring: VD-och Styrelseansvarsförsäkring AIG, Sjukavbrottsförsäkring if; Hjerta Gruppförsäkring If och Euroaccident, Motorförsäkring Protector, Tjänsteresa If, Evenemangsförsäkring Bf Försäkring

 

Livförsäkring: Hjertaplaner SEB, Skandia, LF, Movestic, SPP, Euroaccident.

 

5. Service och support från försäkringsbolag.

 

Försäkringsbolagens service kan variera över tiden och mäklardiskarna kan fungera olika väl p g a personaltillgång, personalens kompetens, administrativa system mm. I vissa fall kan det vara en fördel för mäklaren att arbeta med bolag som ha en god servicenivå. Själva försäkringsprodukten kan dock vara lämplig även om servicenivå är dålig. Om mäklaren bedömer att det är en fördel för kunden att välja en försäkring med högre premie p g a att servicenivån är bättre i ett visst bolag så bör kunden informeras om detta och få ta ställning till vad som är prioriterat.

 

6. Uppdrag åt försäkringsbolag

 

Förmedlare anställda av Fenix Försäkringsmäklare AB kan komma att utföra försäkringstekniskt arbete åt andra företag, så som te x försäkringsbolag. Exempel på sådana konsultuppdrag kan vara besiktningar, arbete med återförsäkring mm. Anställda kan komma att utföra sådant arbete som anställda i andra bolag eller som konsulter anställda i Fenix Försäkringsmäklare AB. Dessa arbetsuppgifter får inte ha någon påverkan på valet av försäkringsgivare för Fenix Försäkringsmäklare AB kunder eller påverka den anställde förmedlarens objektivitet i upphandlingar eller på annat sätt.

 

Pris- och ersättningsinformation

 

Fenix Försäkringsmäklare AB distribuerar inte försäkring grundad på en opartisk och personlig analys och redovisar detta för kunden innan försäkringsavtal ingås.

 

Detta innebär att Fenix får ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed. För att säkerställa att ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed ska Fenix Innan ersättning tas emot från ett försäkringsbolag säkerställa att det inte föreligger intressekonflikter som gör att kundens intresse riskerar att åsidosättas. För detta ändamål har Fenix tagit fram policy för undvikande av intressekonflikter, riktlinje avseende rådgivning och marknadsföring, etisk policy samt en riktlinje avseende god försäkringsdistributionssed.

Fenix får ersättning (provision) löpande under försäkringsavtalens löptid. Denna ersättning betalas ut från den försäkringsgivare där försäkringen placerats. Ersättningen kan skilja sig åt mellan olika försäkringsgivare och ersättningens storlek och grunderna för hur den bestäms samt om ersättningen är stegrande i vissa situationer informerar Fenix om i samband med försäkringsdistributionen, dock alltid innan försäkringen distribueras.

 

Om Fenix i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter ska ta emot ersättning från någon annan än kunden ska även följande iakttas:

 

Ersättningen får inte ha någon negativ inverkan på den distributionstjänst eller försäkringsprodukt som distribueras och ersättningen får inte heller försämra Fenix förutsättningar att agera hederligt rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa. Vägledning om vad detta innebär återfinns i Fenix etiska policy, riktlinje avseende god försäkringsdistributionssed, riktlinje avseende rådgivning och marknadsföring, policy för undvikande av intressekonflikter.

 

Fenix får i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter aldrig ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen till väsentlig del avser tjänster som ännu inte utförts, och ersättning som baseras på premiebetalningar som ännu inte betalats, s.k. up-frontersättning.

 

Till sist är ersättning från någon annan än kunden inte tillåten om dess storlek står i uppenbart missförhållande till den tjänster som utförts.

 

Exempel på när ersättningen står i uppenbart missförhållande till den tjänst som utförts är om den s.k. löpande ersättningen har höjts under en initial period i syfte att kringgå förbudet att betala ut s.k. up-frontersättning.

 

Fenix kommer att redovisa den exakta ersättning som Fenix erhåller för distributionen i samband med respektive förmedlingstillfälle. Normalt särredovisas ersättningen också på försäkringsbolagens fakturor.

 

Information om Bolagets behandling av personuppgifter

 

Information om bolagets behandling av personuppgifter finns i bolagets personuppgiftspolicy.

 

Kontaktuppgifter Fenix Försäkringsmäklare AB

 

Fenix Försäkringsmäklare AB

Datavägen 12A,

436 32 Askim. Tel: 031-101050

www.fenix.se mailadress: info@fenix.se

 

Kontaktuppgifter myndigheter

 

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se finansinspektionen@fi.se

Bolagsverkett

851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se bolagsverket@bolagsverket.se

 

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se

 

Kontaktuppgifter ansvarsförsäkringen vid skada

Sedgwick Sweden AB, Box 1141, 171 22 SOLNA. Telefon: +46(0)8 98 33 60 info@se.sedgwick.co

*En opartisk och personlig analys innebär att förmedlaren ska lämna rådgivning efter en analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal på marknaden, vilka ska vara tillräckligt diversifierade med avseende på typ och produktleverantörer för att säkerställa att kundens mål på lämpligt sätt kan tillgodoses.

bottom of page