top of page

Page Title

Hållbarhetspolicy


Detta dokument har fastställts av styrelsen för Fenix Försäkringsmäklare AB, nedan kallad ”Bolaget”, den 2024-05-01.

 

 

Inledning

 

Hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för all verksamhet inom Bolaget som har ett starkt engagemang för att verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

 

Bolaget anser att öppenhet kring hållbarhetsarbetet är en viktig grundprincip och eftersträvar en dialog med olika intressenter såsom produktleverantörer, kunder m.fl. för att utveckla arbetssätt och göra relevanta prioriteringar.

 

Alla som arbetar för och tillsammans med Bolaget har ett ansvar för Bolagets hållbarhetsarbete.

 

Syfte

 

Det huvudsakliga syftet med denna policy är att reglera hur hållbarhetsarbetet hos Bolaget ska bedrivas. Hållbarhetsarbetet ska bidra till en hållbar utveckling och vara en integrerad och naturlig del i verksamheten.

 

Bolaget ska: 

 

 • Vara en inkluderande arbetsgivare som bejakar mångfald och där medarbetarna når sin fulla potential. Bolaget verkar för detta genom att respektera allas lika värde och rättigheter samt genom att erbjuda alla medarbetare en god, säker, rättvis och icke-diskriminerande arbetsmiljö.

 

 • Arbeta för ökad resurseffektivitet för att på så sätt minska Bolagets miljöavtryck.

 

 • Utvärdera miljöpåverkan av Bolagets tjänster i olika faser av deras livscykel och även involvera leverantörer och kunder i denna process 

 

 • Främja användningen av lämpliga och erkända standarder för miljöarbetet enligt exempelvis ISO 26000 - Organisationers samhällsansvar och ISO 14001-Miljöledning.

 

 • Följa upp utfall och kontinuerligt revidera målsättningar i syfte att minska Bolagets miljö- och klimatpåverkan 

 

 • Bedriva arbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv.

 

 • Arbeta med ständiga förbättringar och kompetensutveckling för att säkerställa att Bolaget och dess medarbetare bidrar till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter

 

 • Bolaget eftersträvar att alltid välja miljöanpassade transporter. Exempelvis tåg framför flyg samt digitala möten när det är möjligt. Bolaget uppmuntrar de som kan gå eller cykla till jobbet att göra det.

 

 • Verka för en jämn fördelning av män och kvinnor på alla nivåer i Bolaget samt lika lön för lika arbete. 

 

 • Följa Bolagets etiska policy som bl.a. innebär att Bolaget är uppmärksamt på att t.ex. inte ta emot någon form av mutor.

 

 • I förekommande fall tillämpa ”Policy avseende hållbara investeringar” genom att i sin rådgivningsprocess säkerställa att kunderna är medvetna om och har tagit hänsyn till hållbarhetsaspekter i enlighet med gällande regelverk.

Policy avseende hållbara investeringar

Policyn som nedan definieras har fastställts av styrelsen för Fenix Försäkringsmäklare AB, nedan kallad ”Bolaget”, den 2024-05-01.

 

Policyns mål

 

Denna policy för hållbara investeringar beskriver hur Bolaget, efterlever tillämpliga regelverkskrav avseende hållbara investeringar.

Definition och omfattning

 

Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar.

 

Vanliga metoder i t.ex. fonders hållbarhetsarbete:

 

 • Fonden väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i fonden. Vissa av dessa fonder har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.

 • Fonden väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.

 • Fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna.

Bakgrund

 

En hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde, enligt vad som anges i sektorsspecifik lagstiftning

 

I ett nytt regelverk ställs krav på att finansiella aktörer ska informera om hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut och finansiell rådgivning. Det ställs krav på att lämna information till investerare om hållbara investeringar. Syftet är att ge konsumenter rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut kring sina investeringar. Det ska bli lättare för en konsument att förstå hur hållbar en finansiell produkt faktiskt är, till exempel hur stor andel av de underliggande investeringarna som är klassade som hållbara och vilka strategier förvaltaren använder i sin förvaltning. Den nya regleringen berör även försäkringsrådgivare som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter.

 

Bolag som träffas av regelverket ska på sin hemsida offentliggöra och hålla uppdaterad följande:

 

a) information om huruvida de, med hänsyn tagen till Bolagets storlek, arten och omfattningen av deras verksamhet samt vilka typer av finansiella produkter som de tillhandahåller rådgivning om, i sin försäkringsrådgivning (avseende fonderna i försäkringen) beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer, eller

 

 b) information om varför investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inte beaktas i deras investerings- eller försäkringsrådgivning och, i relevanta fall, information om huruvida och i så fall när sådana negativa konsekvenser kommer att beaktas.

Bolaget säkerställer genom förköpsinformation samt i sin rådgivningsdokumentation att kunderna är medvetna om och har tagit hållbarhetsaspekterna under beaktande vid valet av produkter.

 

Transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker

Bolaget lämnar information på sin hemsida om hur Bolagets ersättningspolicy är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker.

 

Marknadsföringsmaterial


Bolaget kommer kontinuerligt att  säkerställa att något marknadsföringsmaterial som Bolaget använder inte motsäger den information som lämnas i enlighet med hållbarhetsregelverket.

 

Information som ska lämnas

 

Kunderna ska få nog med information av Bolaget för att förstå syftet med att välja hållbara investeringar och om kunderna inte väljer det, vilka negativa konsekvenser det kan få.

 

Information på Bolagets hemsida

 

Information om hållbara investeringar

Innan du som kund fattar investeringsbeslut, vill vi att du bedömer hur viktigt det är för dig med så kallade hållbara investeringar.

 

Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter.

Vanliga metoder i hållbarhetsarbetet:

 • Produktbolaget väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i produkten. Vissa produkter har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.

 • Produktbolaget väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.

 • Produktbolaget använder ett ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna

 

När du får rådgivning av Bolaget kommer vi att bistå dig i denna fråga.

 

I samband med rådgivning och annan försäkringsdistribution kommer vi att diskutera hållbarhetsfrågan med dig för att säkerställa att du som kund, med hjälp av rådgivning, kan fatta en välgrundat beslut i detta avseende. Vidare kommer vi att gå igenom den information som finns att hämta om produkterna i detta avseende samt gå igenom vilken påverkan hållbarhetsfaktorerna har på bl.a. din avkastning. Produktens hållbarhet kommer att beaktas på samma sätt som övriga relevanta faktorer för att du som kund ska hitta en lämplig produkt.  Resultatet av genomgången kommer att dokumenteras tillsammans med övrigt material som hör ihop med försäkringsförmedlingen för att du lätt ska hitta det i efterhand.

 

Som en ytterligare hjälp finns ett par verktyg och märkningar att titta på innan rådgivningen för att underlätta.  Nedan finner du en beskrivning av dessa.

 

 

Ta reda på hur hållbara fonder är på Hållbarhetsprofilen.se

Ett sätt för dig som kund att ta reda på hur en specifik fond placerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv är att gå in på Hållbarhetsprofilen.se. Det är en sajt där man kan söka upp en fond man är intresserad av och läsa om vilka hållbarhetsaspekter som förvaltarna beaktar i förvaltningen av fonden. Du kan också filtrera och begränsa ditt urval av fonder. På så sätt kan du hitta fonder som väljer bort bolag verksamma inom till exempel fossila bränslen. Du kan också begränsa urvalet så  att du filtrerar fram fonder som inte bara tar hänsyn till hållbarhetsfrågor när de väljer bolag utan där hållbarhetsfrågan faktiskt är avgörande vid val av bolag att investera i. 

 

Morningstar

 

Morningstar har tagit fram ett enkelt och användbart verktyg, hållbarhetslövet, som du som kund kan använda för att hitta fonder med fokus på hållbart sparande. De fonder som har symbolen med lövet investerar i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Med koldioxidrisk menas att bolagen inte skulle drabbas ekonomiskt om världsekonomin helt ställer om till låga koldioxidutsläpp eller att de är så pass energieffektiva att de inte skulle gå under om det infördes ett globalt pris på koldioxid.

Morningstar har också verktyget jordglober som innebär att de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori. I sin betygsättning tittar Morningstar på hur väl företagen som fonder investerat i hanterar frågor inom miljö, behandling av anställda och kunder och ägarstyrning.

 

Traditionell försäkring

 

Om du ska placera i en sk. traditionell försäkring där det är försäkringsbolaget som sköter och ansvarar för placeringarna i försäkringen måste du gå in på varje enskilt försäkringsbolags hemsida för att få information om respektive försäkringsbolags hållbarhetsarbete.

 

Bra miljöval och försäkringar

 

Följ länken för att få information om märkningen Bra miljöval och försäkringar https://www.bramiljoval.se/omraden/forsakringar/ .

 

Utdrag ur Bolagets ersättningspolicy "Hållbara investeringar".

 

"I regelverket rörande hållbara investeringar ställs krav på att försäkringsförmedlare ska informera kunderna om hållbarhetsrisker när en produkt väljs ut. Syftet är att kunderna ska få en rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut i samband med sina produktval med beaktande även av hållbarhetsriskerna. Det ska vara lätt för en kund att förstå hur hållbar en produkt är, till exempel hur stor andel av de underliggande investeringarna som är klassade som hållbara och vilka strategier förvaltare använder i sin förvaltning."

 

Fenix Försäkringsmäklare AB anser att det är av största vikt att Fenix Försäkringsmäklare AB: s anställda bidrar till att kunderna blir medvetna om hållbarhetsfrågorna och att dessa beaktas vid val av produkter som förmedlas.

 

Som ett led i detta arbete har Fenix Försäkringsmäklare AB, genom denna policy, beslutat att ett kvalitativt kriterium som ska vara uppfyllt för att personer som omfattas av denna policy ska vara berättigade till rörlig ersättning, är att det dokumenterats i rådgivningsdokumentation att kunderna fått information och rådgivning om hållbarhetsfrågorna.

 

Då de anställda hos Fenix Försäkringsmäklare AB inte har rörlig ersättning utan endast fast lön påverkas inte de anställdas ersättning av hållbarhetsfrågan.

bottom of page