top of page
Sök

Restaurangförsäkring-företagsförsäkring för restauranger.

Uppdaterat: 3 aug. 2023

Flera försäkringsbolag har företagsförsäkring för små och medelstora restauranger. Försäkringarna täcker även restaurangens gäster. Det är vanligt med ett grundförsäkringspaket, som kompletteras med tilläggsförsäkringar.
Vanliga grundförsäkringar


Skydd mot oförutsett avbrott i verksamheten

När en restaurang måste stängas efter en brand eller vattenskada träder avbrottsförsäkringen in. Den ersätter vid de avbrott i verksamheten som är en direkt följd av en ersättningsbar egendomsskada.


Ersättning vid skadeståndskrav

Om företaget krävs på ansvar i form av skadestånd, kan försäkringsbolaget hjälpa till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Det kallas ofta ansvarsförsäkring. Om företaget måste betala skadestånd, träder försäkringsbolaget in i förhandlingarna. De för din talan vid rättegång och betalar ut eventuellt skadestånd.


Anställdas ekonomiska brott mot restaurangen

Ersättning lämnas för ekonomisk förlust då en anställd gjort sig skyldig till förmögenhetsbrott. Det kan röra sig om förskingring eller databedrägeri.


Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen täcker dina kostnader för tvist i domstol. Om företaget hamnar i tvist som kan prövas i tingsrätt, fastighetsdomstol eller andra rättsinstanser ersätts du för nödvändiga och skäliga ombuds-och rättegångskostnader. Försäkringen gäller även vid skattemålstvister.


När kyl eller frys inte fungerar

Särskilda kyl- och frysförsäkringar täcker kostnader för varor i kyl eller frys som förstörs vid oförutsedd temperaturförändring.


Ersättning för skador och stölder


En egendomsförsäkring omfattar stölder eller skador på maskiner, inventarier, varor, pengar och värdehandlingar samt kunders och anställdas egendom.


Överfall och hot på arbetstid


Denna försäkring ersätter dig och din personal vid personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt hot eller våld där gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga. Kallas ofta överfallsförsäkring.


Anställdas terapi vid psykisk kris till följd av brott eller allvarligt olycksfall

En krisförsäkring omfattar kostnader för kristerapi. Den träder in då en anställd drabbas av akut psykisk kris som en direkt följd av rån, hot, överfall eller allvarligt olycksfall som ägt rum på arbetstid.


Myndighet stänger restaurangen av hälsoskäl

Hälsovårdsnämnden gör oanmälda kontroller - ibland efter tips från konkurrenter - och kan stänga igen restauranger med omedelbar verkan. Detta är givetvis en katastrof för ett företag som serverar mat, även om överträdelsen i princip var ofarlig. Epidemiavbrottsförsäkringen täcker kostnader för avbrott i samband med att myndighet stängt rörelsen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom. Med avbrott avses omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.


Matgästers olycksfall och egendom

Försäkringarna gäller för olycksfall som drabbar dina gäster i restaurangens lokaler samt skada på - eller förlust av - gästers personliga egendom.


Vanliga tilläggsförsäkringar:


Sjukavbrott

Om en anställd är sjukfrånvarande under en längre tid ersätter sjukavbrottsförsäkringen valt belopp under ansvarstiden. Försäkringen täcker olycksfall eller sjukdom. Försäkringen är inte kollektiv, utan tecknas för utvalda personer.


Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring för din personal ger ersättning vid invaliditet samt kostnadsersättning för läkarvård vid plötsligt oförutsett olycksfall. Försäkringen gäller under arbetstid samt under resa till och från restaurangen.


Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring ersätter vid personlig skada samt vid förlust eller skada på egendom i samband med tjänsteresor. Gäller för resor i Sverige och utomlands.Comments


bottom of page